เครือข่ายสร้างการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้จากพวกเรา

เพื่อเด็กและเยาวชน

พวกเราทำอะไร

What We Do

เครือข่ายสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน เกิดจากการร่วมกันของกลุ่มกิจกรรม 6 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มไม้ขีดไฟ (จังหวัดนคาราชสีมา) กลุ่มมานีมานะ (จังหวัดสงขลา) สำนักกิ่งก้านใบ (จังหวัดอุตรดิตถ์) กลุ่มเรียนรู้บางเพลย์ (จังหวัดชลบุรี) กลุ่มแว่นขยาย (จังหวัดอุบลราชธานี) และกลุ่มเฉพาะกิจเธียเตอร์ (จังหวัดกรุงเทพฯ) โดยการสนับสนุนจาก  มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน 

เพื่อร่วมกันแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมในการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถในการรับมือได้  โดยแต่ละกลุ่มได้ดำเนินงานภานใต้จุดแข็งของตนเอง เช่น การใช้สื่อนิทาน  การทำการ์ดเกม การจัดทำสื่อละคร และงานฝึกอบรม (work shop) เป็นต้น

ซึ่งจากการดำเนินงานมา กว่า 6 ปี  จึงได้เกิดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย นำมาสู่การจัดทำเว็บไซด์นี้ขึ้น เพื่อรวบรวม กระบวนการ วิธีการ และการใช้เครื่องมือ ต่างๆที่กลุ่มผลิตขึ้น รวมทั้ง แนวคิดตั้งต้นทั้งหลาย ในการเป็นหลักคิดในการผลิตสื่อ และกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้

นวัตกรรมการเรียนรู้ 3 รูปแบบ

  • ประเภทนิทาน
  • เหมาะกับเด็กอายุ 6-12 ปี
  • ประเภทบอร์ดเกม
  • เหมาะกับเด็กอายุ 6-12 ปี
  • ประเภทWork Shop
  • เหมาะกับเด็กอายุ 6-12 ปี

วิธีการเล่นเกมกระดานเรียนรู้พนัน Farm Fest